Polityka prywatności

Polityka prywatności

P GUM-SILL PAWEŁ KUKUŁKA

 

Przedsiębiorstwo P GUM-SILL Paweł Kukułka przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością handlowo-usługową, polegającą na dystrybucji uszczelek samoprzylepnych oraz moskitier montowanych na rzep. P GUM-SILL oferuje także uszczelki wciskane, uniwersalne, taśmy ostrzegawcze, elektroizolacyjne oraz inne produkty stosowane w budownictwie i ogrodnictwie.

W swojej dziedzinie działalności P GUM-SILL Paweł Kukułka stara się osiągnąć najwyższy poziom profesjonalizmu i tak też podchodzi do Państwa prawa do prywatności – przekazywane nam dane osobowe chronimy według odpowiednio wysokich standardów bezpieczeństwa.

 

O nas

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych dalej w związku z prowadzoną działalnością biznesową jest P GUM-SILL Paweł Kukułka z siedzibą w Poznaniu, mieszczącą się pod adresem: Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, NIP: 7820042283, REGON: 630538737; zwana dalej: Administratorem lub P GUM-SILL.
 2. P GUM-SILL przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością handlowo-usługową.

 

Obowiązki informacyjne Administratora: – O czym Państwo powinniście się od nas dowiedzieć?

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne P GUM-SILL wobec naszych Klientów i Partnerów biznesowych wynikające z art. 13 lub 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

 

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych: – Jak się z nami można skontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych?

Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych można zgłaszać Administratorowi na adres mailowy: biuro@pgum-sill.pl lub drogą korespondencyjną, na adres podanej wyżej siedziby P GUM-SILL.

 

Deklaracja właściciela P GUM-SILL Paweł Kukułka w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w P GUM SILL określającą sposób organizacji systemu ochrony danych osobowych (w tym opis zasad i reguł postępowania ustanowionych dla skutecznej realizacji zapisów niniejszej polityki prywatności) oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne, zwłaszcza danych przetwarzanych w systemach IT.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych: – Po co, na jakiej podstawie prawnej i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:

P GUM-SILL może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, podstawie prawnej oraz w zakresie:

 1. Zawarcie i rozliczenie umowy kupna-sprzedaży towaru lub usługi, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

 1. imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, KRS, REGON, adres e-mail, adres firmy i/lub osoby fizycznej, nazwa produktu lub usługi, nr konta bankowego, dane płatności.
 2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji Klientów – prowadzenie postępowań reklamacyjnych: podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania postanowień umowy – realizacja praw konsumenta wynikających z umowy, w tym gwarancji i rękojmi na zakupiony towar bądź usługę).

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji, sposób załatwienia reklamacji.
 2. Realizacja kontaktów służbowych niezbędnych do zapewnienia normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe) – dane kontaktowe:

 1. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa firmy, adres e-mail, adres firmy i/lub osoby fizycznej, adres do korespondencji, numer telefonu, inne dane dostępne na biletach wizytowych lub w inny sposób publikowane przez podmioty, z którymi kontaktuje się Administrator;
 2. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych (tylko dane zwykłe):

 1. imię, nazwisko, adres e-mail, adresy korespondencyjne, numer telefonu.
 2. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – rozliczenia wynikające z przepisów podatkowych i o rachunkowości; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze):

Zakres przetwarzanych danych (dane na dokumentach księgowych – faktury, rachunki imienne): imię i nazwisko, adres osoby fizycznej lub adres przedsiębiorstwa, NIP, tytuł i inne dane płatności, numer rachunku bankowego.

Zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej www.pgum-sill.pl.pl

– podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do strony internetowej.

 

Udostępnianie danych osobowych: – Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe, na jakiej podstawie i w jakim celu?

 1. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w punktach poniżej, P GUM-SILL nie przekazuje i nie ujawnia danych osobowych uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Może udostępniać Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom P GUM-SILL w celu realizacji przez nich obowiązków służbowych. Gwarantujemy, że pracownicy zostali przeszkoleni z przepisów o ochronie danych osobowych i podpisali oświadczenia o zachowaniu ich w poufności, a także otrzymali od Administratora stosowne upoważnienia do przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Państwa dane w ramach realizacji umowy mogą być przekazywane przedsiębiorcom wykonującym na nasze zlecenie usługi przewozowe, montażowe i serwisowe.
 4. Przekazujemy dane osobowe zawarte na dokumentach finansowych do współpracującego z nami biura rachunkowego celem realizacji obowiązków księgowych i rozliczeń wynikających z przepisów prawa.
 5. Korzystamy z usług specjalistycznej firmy zapewniającej nam prawidłowość działania systemów IT.
 6. W przypadkach wskazanych w pkt. 4-5 powyżej informujemy, że podmioty świadczących usługi księgowe i IT spełniają kryteriami podane w art. 28 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców zobowiązał się do zagwarantowania wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 7. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo o inny podobny instrument prawny, lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych): – Jak będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i dlaczego?

 1. Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:
 2. Dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umów, w tym same umowy, niezależnie od formy – do czasu przedawnienia roszczeń wzajemnych stron umowy lub do czasu ich przydatności jako dowody realizacji czynności opisanych w dokumentach księgowych.
 3. Dane marketingowe przetwarzane na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – do czasu wycofania tej zgody.
 4. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości, przez czas określony we właściwych na rodzaj dokumentów przepisach prawa.
 5. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora: – Z jakich praw względem Administratora Państwa danych osobowych możecie Państwo korzystać?

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmę przysługuje:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

– prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

– prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych: – Czy pozyskiwanie danych od Państwa ma charakter dobrowolny i jakie mogą być skutki niepodania tych danych?

 1. Podanie danych osobowych przy zawieraniu umowy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych może uniemożliwić wystawienie imiennych dokumentów finansowych lub dokonanie rozliczeń za pośrednictwem instytucji finansowych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług oferowanych przez Administratora danych.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!